2 இராஜாக்கள் (2Kings) there is no God in all the earth, but in Israel….


அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோடெல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்குத் திரும்பிவந்து, அவனுக்கு முன்பாக நின்று: இதோ, இஸ்ரவேலிலிருக்கிற தேவனைத்தவிர பூமியெங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன்; இப்போதும் உமது அடியேன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்றான்.

And he returned to the man of God,
he and all his company,
and came,
and stood before him:
and he said, Behold, now I know that
there is no God in all the earth,
but in Israel: now therefore,
I pray thee, take a blessing of thy servant.

2 இராஜாக்கள் 5:15
Tm-En Bible

19 அதற்கு அவன்: சமாதானத்தோடேபோ என்றான்; இவன் புறப்பட்டுக் கொஞ்சதூரம் போனபோது,
And he said unto him,
Go in peace.
So he departed from him a little way.

26. அப்பொழுது அவன் இவனைப் பார்த்து: அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர் கொண்டுவர தன் இரதத்திலிருந்து இறங்கித் திரும்புகிறபோது என் மனம் உன்னுடன்கூடச் செல்லவில்லையா? பணத்தை வாங்குகிறதற்கும், வஸ்திரங்களையும் ஒலிவத்தோப்புகளையும் திராட்சத்தோட்டங்களையும் ஆடுமாடுகளைϠρம் வேலைக்காரΰையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கும் இது காலமா?
And he said unto him,
Went not mine heart with thee,
when the man turned again from his chariot to meet thee?
Is it a time to receive money,
and to receive garments,
and oliveyards,
and vineyards,
and sheep,
and oxen,
and menservants,
and maidservants?

27. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee,
and unto thy seed for ever.
And he went out from his presence a leper as white as snow.

About David Mathi Raj Samuel
I am engaged in the computer field since 1977, particularly in Documentation, Desktop Publishing & Training field since 1986. The design work provides me creative satisfaction and motivates me to look for more challenging activities. I have a taste for Technical Writing. Presently, I am a Freelancer. My SME (Subject-Matter Expert) is "The Holy Bible (KJV)" and publishing the "Subject" from the Holy Bible only. I use CorelDraw X5 & X6 to create my flyers. I emphasize, that, I am no preacher, I am nothing special, but, an average man. Personally, I am from the bottom of the society, Tamil speaking 'Adhi-Dravida' community in Tamil Nadu, India. Father was Head-master of a municipal Higher Secondary School, passed at the age of 50 (05/05/1922 – 03/07/1972). Mother was a Teacher in a Municipal Higher Secondary School, passed after her retirement (08/04/1927 – 17/12/1993). Now I am living in New Delhi, India.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: